SpeedCommander 21.10.0

SpeedCommander 21.10.0

SpeedProject – 15,9MB – Shareware – Windows
ra khỏi 134 phiếu
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

SpeedCommander by SpeedProject is a powerful file manager and explorer software that provides users with a feature-rich solution for managing files, folders, and data on their Windows systems. This advanced tool offers users a comprehensive set of file management features, dual-pane navigation capabilities, advanced file operations, compression tools, customizable layout options, and efficient file transfer functionalities for enhanced productivity and organization.

Tổng quan

SpeedCommander là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi SpeedProject.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.665 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SpeedCommander là 21.10.0, phát hành vào ngày 30/04/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 21.10.0, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

SpeedCommander đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,9MB.

Người sử dụng của SpeedCommander đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.665 UpdateStar có SpeedCommander cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SpeedProject
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại